Openbare informatie

De gemeente Nunspeet maakt steeds meer documenten openbaar. Dit is onderdeel van de Wet open overheid (Woo). De wet verplicht overheden om informatie actief openbaar te maken. Op deze pagina ziet u een overzicht van elf categorieën.

Accordion item is ingeklapt

Sommige informatiecategorieën bevatten nog geen informatie. Dat komt omdat de openbaarmaking van deze categorieën gefaseerd wordt ingevoerd.

 • Wet- en regelgeving
  (Lokale beleidsregels, verordeningen en regelingen)
   
 • Organisatiegegevens
  (Informatie over de gemeente zoals contactgegevens, organogram, inwoneraantal en samenstelling van het college en de gemeenteraad)
   
 • Raadsstukken
  (Stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad)
   
 • Bestuursstukken
  (Stukken van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders)
   
 • Stukken van adviescolleges
  (Stukken van de vergaderingen van de adviescolleges)
   
 • Convenanten
  (Beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de gemeente met een of meerdere externe partijen)
   
 • Begroting, jaarplannen en jaarverslagen
  (Plannen voor het komende jaar met de financiële uitleg binnen de gemeente)
   
 • Woo-verzoeken
  (Woo-besluiten en verstrekte informatie)
   
 • Rekenkamer
  (Onderzoeksrapporten, onderzoeksprogramma, jaarverslagen
   
 • Onderzoeken
  (Ambtelijke of extern opgestelde onderzoeksrapporten)
   
 • Beschikkingen
  (Bekendmakingen van besluiten van de gemeente)
   
 • Klachten
  (De binnengekomen klachten bij de gemeente)

Accordion item is ingeklapt

Op grond van de Wet open overheid (Woo) maken wij veel informatie openbaar. De Woo maakt een aantal uitzonderingen, zoals:

 • Privacygevoelige informatie van personen. Denk aan (bijzondere) persoonsgegevens, zoals naam, adres, burgerservicenummer, e-mailadres en informatie die van invloed is op de persoonlijke levenssfeer;
 • Bedrijfs- en fabricagegegevens, zoals gegevens over een bedrijf;
 • Gegevens die de financiële belangen van de gemeente of een andere partij raken;
 • Soms worden persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren ook niet openbaar gemaakt.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer informatie (nog) niet beschikbaar is, kunt u een Woo-verzoek indienen. Wanneer de gemeente de informatie niet openbaar kan maken, wordt toegelicht om welke informatie het gaat en wat de reden hiervoor is.